Vitamin B12 tilskudd til barn

23.04.2019

Vitamin B12 tilskudd vil normalisere biokjemiske parametre og være gunstig for barnets vekst og nevropsykologiske utvikling.

Ekstrastiftelsen: 2007

Sluttrapport

 • Sluttrapportsammendrag

  Bakgrunn: Vitamin B12 er nødvendig for normal vekst og utvikling

  Bakgrunn:Vitamin B12 er nødvendig for normal vekst og utvikling. En adekvat vitamin B12 status er derfor spesielt viktig i livsfaser med rask vekst, slik som i spedbarnsalderen. Vi har i våre tidligere undersøkelser vist at en betydelig andel av spedbarn født av friske mødre har biokjemiske tegn på vitamin B12-mangel (lavt serum vitamin B12 og høyt plasmanivå av vitamin B12 markørene homocystein (tHcy) og metylmalonsyre (MMA)) i første leveår. Man vet imidlertid ikke om denne biokjemiske profilen skyldes umodne enzymsystemer eller om den er et uttrykk for en reell vitamin B12 mangel hos denne aldersgruppen.

  Målsetting: Formålet med studien var å undersøke om vitamin B12 tilskudd til spedbarn kan endre barnets biokjemiske vitamin B12 status, samt å observere om dette har betydning for barnets vekst og utvikling.

  Metode:Studien inkluderte 107 tilsynelatende friske spedbarn, som ved 6 ukers alder ble randomisert til å få en intramuskulær injeksjon med 400 µg vitamin B12 (intervensjonsgruppe, n=54) eller ingen intervensjon (kontrollgruppe, n=53). Alle ble invitert tilbake til en kontroll ved 4 måneders alder. Det ble registrert lengde/vekt, holdeomkrets og tatt blodprøver, som ble analysert på vitamin B12, folat, tHcy og MMA ved hver undersøkelse.

  Resultater:Ved 6 ukers alder var det ingen signifikant forskjell i vitamin status mellom intervensjons- og kontrollgruppen. Ved 4 måneders alder hadde de barna som hadde fått vitamin B12, 75% høyere serumnivå av vitamin B12, og vi fant en betydelig reduksjon i plasmanivået av tHcy (fra 7,46 til 4,57 µmol/L) og MMA (fra 0,58 til 0,20 µmol/L). I kontrollgruppen var nivået av tHcy og MMA uendret sammenlignet med 6 ukers alder. Vi fant ingen forskjell i vekst mellom de to gruppene ved 6 ukers og 4 måneders alder.

  Konklusjon: Denne intervensjonsstudien viser at vitamin B12 tilskudd til spedbarn vil endre barnets biokjemiske profil, man får en økning i blodet av vitamin B12 og en reduksjon av tHcy og MMA, slik man ser det hos eldre barn og voksne med normal vitamin B12 status. Dette resultatet taler for at den biokjemiske profilen som man hyppig finner hos norske spedbarn, reflekterer en reell vitamin B12 mangel og ikke et umodent enzymsystem. Ettersom et adekvat nivå av vitamin B12 er essensielt for en normal vekst og utvikling, spesielt av nervesystemet, bør de kliniske og utviklingsmessige konsekvensene av hyppig forekommende vitamin B12 mangel hos spedbarn utredes videre.

  Videre planer: Symptomene på vitamin B12 mangel kan oppstå bare noen uker etter fødsel og inkluderer matingsvansker, dårlig trivsel og vekst og forsinket psykomotorisk utvikling. Vitamin B12 mangel kan hos spedbarn medføre permanente kognitive utviklingsavvik og det er derfor viktig å oppdage og behandle dette tidlig. Behandlingen, vitamin B12 tilskudd, er enkel og ufarlig for barnet. Vi starter nå opp et nytt doktorgradsprosjekt for barnelege Ingrid Torsvik, som inkluderer intervensjonsstudier med vitamin B12 hos barn med matingsproblemer og/eller nevrologiske symptomer. Doktorgradsprosjektet er finansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening.

  Publikasjoner:

  Bjorke-Monsen AL, Torsvik I, Sætran H, Markestad T & Ueland PM (2008) "Common Metabolic Profile in Infants Indicating Impaired Cobalamin Status Responds to Cobalamin Supplementation." Pediatrics, årg. 122, nr. 1, s. 83-91.