Vitamin B12 til baby: Hva er egnet dosering og doseringsform?

02.04.2019

SPØRSMÅL: Et 5 1/2 måneder gammelt barn som fullammes har fått påvist vitamin B12-mangel. Det er indikasjon for tilskudd, fortrinnsvis peroralt siden barnet om kort tid skal introduseres for fast føde. Henvendelse fra lege på barneavdeling.

SVAR: Pediatriveilederen angir følgende om vitamin B12-mangel: Nyfødte og spedbarn er en pasientgruppe som ofte har behov for en rask korreksjon av vitamin B12-mangel. Ved ukomplisert diettbetinget vitamin B12-mangel eller ved overgang til vedlikeholdsbehandling, kan peroral Behepan® tabletter 1 mg eller eventuelt Nycoplus® Vitamin B12 tabletter 9 mikrogram være alternativer. 1 mg tabletter kan også gis i stedet for injeksjon hver 2-3 måned ved genetiske mangler, da noe vitamin også tas opp i kroppen uavhengig av transportmolekylet. Behandlingen må da følges med blodprøver hver 3-6 måned (1).
Mangel på vitamin B12 hos fullammede spedbarn er i følge en norsk artikkel hyppig i den vestlige verden. I en norsk studie fikk 107 spedbarn 400 mikrogram vitamin B12 som injeksjon ved seksukers alder, og dette medførte i følge forfatterne biokjemiske endringer (lav B12, høy HCys og høy MMA) i retning av profilen som ses hos spedbarn behandlet for mangel samt hos litt eldre barn og voksne. Forfatterne tolker sine funn i retning av at høye nivåer av HCys og MMA hos småbarn ikke nødvendigvis reflekterer umoden metabolisme men heller utilstrekkelige B12-nivåer (2).
BNF for children angir 50-105 mikrogram daglig i 1-3 doser ved B12-mangel som skyldes mangelfullt kosthold (3).
Et annet oppslagsverk (Pediatric dosage handbook) angir kun at peroral behandling ikke er anbefalt ved alvorlig mangel grunnet dårlig opptak (mangel på intrinsic factor). Anbefalt dosering hos barn er ikke definert (5).
RELIS har svart på et lignende spørsmål tidligere, hvor vi har uttalt: Tilstrekkeleg mengd vitamin B12 får ein ved å gje ein halv tablett Nycoplus B12-vitamin 9 µg, eller 1/3 smeltetablett av kosttilskotet VEG1, som òg inneheld andre vitamin og mineral veganarar kan ha vanskeleg for å få i seg gjennom kosten. Begge typane tablettar kan blandast ut med eit lite volum væske og administrerast ved hjelp av ei målesprøyte eller ei måleskei. Andre typar kosttilskot innehaldande vitamin B12, særskilt om dei bestillast via internett, må ikkje brukast til spedbarn (6).
Vitamin B12 er et vannløselig vitamin, og risikoen for toksisitet på grunn av overdosering er svært lav. Generelt må vannløselige vitaminer gis i doser på flere tusen ganger anbefalt daglig inntak for at bivirkninger/toksisitet skal oppstå (unntaket her er høye doser vitamin C, som kan gi nyrestein) (7).
KONKLUSJON
Peroralt tilskudd av vitamin B12 kan gis også til spedbarn dersom det er avklart at lave nivåer av B12 skyldes lavt inntak og ikke manglende opptak. Det finnes flere typer oppløselige tabletter som kan være egnet til små barn. Foreslått dosering varierer mellom ulike kilder. Avhengig av graden av mangel, og dermed behovet for rask korreksjon av mangeltilstanden, må det vurderes om peroralt tilskudd er tilstrekkelig eller om B12 heller bør gis som injeksjon. Vi oppfordrer spørsmålsstiller til å rådføre seg med spesialist i pediatri for mer informasjon om klinisk praksis på området.

  1. 1. Shrier SL. Treatment of vitamin B12 and folate deficiencies. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 19.07.2018).
  2. 2. Pediatriveilederen. Kapittel 9.2.2 Megaloblastanemier. https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere
  3. 3. Bjørke-Monsen AL, Torsvik I et al. Common metabolic profile in infants indicating impaired cobalamin status responds to cobalamin supplementation. Pediatrics. 2008 Jul;122(1):83-91.
  4. 4. BNF for children. In: Medicines Complete. https://www.medicinescomplete.com/ (Søk: 01.03.2019).
  5. 5. Pediatric dosage handbook :
  6. 6. RELIS database 2017; spm.nr. 11748, RELIS Vest. (www.relis.no)
  7. 7. Fairfield KM. Vitamin supplementation in disease prevention. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 08.02.2019).