Vitamin B12/B9 – möjlig behandling vid mental trötthet

21.01.2019

Debattinnlegg i Läkartidningen 2017

Att använda B12-injektioner i frekvent hög dosering har under senare år mött närmast organiserat motstånd från allmänläkare. Många vårdcentraler avböjer fortsatt förskrivning därför att man inte tror på vare sig behandlingen eller patienten. Å andra sidan har vi patientsäkerhetslagen 6 kap 1 §, där det i princip stadgas att förskrivning av mediciner ska ske enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, och när det inte finns någon behandling med vetenskapligt säkerställd effekt måste vården inriktas på symtomlindring, genomförd i samförstånd mellan patient och läkare, med användning av behandling och läkemedel som inte kan vara till skada.

Jag anser att kombination av vitaminerna B12 och B9 utgör en behandling som inte skadar och ofta ger mycket god symtomlindring. I rätt dosering är responsen tämligen omedelbar, och de som uppskattar behandlingen lär sig snabbt att själva injicera subkutant. Forskning ger stöd för att de metabola störningarna är lokaliserade där vitamin B12/B9 har central betydelse, och det finns viss vetenskaplig grund för att behandlingen är effektiv och utan placeboeffekt vid oförklarad svår trötthet. ME/FM är en stor patientgrupp, och sjukdomarna ger stort lidande med betydande invaliditet. Det är av yttersta vikt att fler studier görs för att komma till rätta med vetenskapligt underbyggd behandling av detta folkhälsoproblem, men man kan ställa frågan om det ändå inte är rimligt att under tiden acceptera behandling utifrån den beprövade erfarenhet som finns?

Les hele artikkelen i Läkartidningen