Behandling av B12-mangel, Norge.

28.09.2019

Alle pasienter med dokumentert vitamin B12-mangel skal ha behandling enten parenteralt eller peroralt. 

LIVSLANG BEHANDLING

Hos pasienter med permanent nedsatt evne til absorpsjon av B12 via kost f.eks.

 1.  pernisiøs anemi,
 2.  total gastrektomi,
 3.  kirurgisk fjerning av terminale ileum

er det nødvendig med livslang behandling

Dersom årsaken til B12-mangelen kan elimineres

f.eks.

 1.  diett,
 2.  medikamenter,
 3.  reversible malabsorpsjonssyndrom


 kan behandlingen avsluttes når årsaken er fjernet og B12-mangelen er fullt reversert (1)

Det har vært anbefalt at pasienter initialt skal behandles med parenteral B12. Dette er spesielt viktig hos pasienter med nevrologiske symptomer der målet er å oppnå full remisjon av de nevrologiske manifestasjonene (1). I de fleste land gis vitamin B12 som intramuskulære injeksjoner i form av cyanokobalamin eller hydroksykobalamin. I Norge er det anbefalt praksis å injisere 1 mg av depotpreparat med cyanokobalamin ukentlig i 4 uker og deretter hver 3. måned, eller hydroksykobalamin hver 2. måned. Ved alvorlige symptomer kan daglige injeksjoner være nødvendig i startfasen (2).


En lege har fått med seg at studier antyder at peroral behandling av vitamin B12-mangel kan være like god som parenteral behandling. 


Som spørsmålsstiller har sett tyder studier på at peroral behandling med cyanokobalamin 1-2 mg daglig er like effektivt som intramuskulære injeksjoner for å normalisere hematologiske og nevrologiske symptomer ved vitamin B12-mangel. Enteral absorpsjon av vitamin B12 forutsetter imidlertid tilgang til intrinsic faktor, galle og natriumhydrogenkarbonat (3). Dessuten medfører peroral behandling noe langsommere remisjon, og etter 2 måneders behandling bør det være tydelig respons. Ved manglende respons bør man skifte over til injeksjonsbehandling (2). En kilde nevner at en grunn for å velge oppstart med parenteral administrering er at man da ikke vil ha bekymringer i henhold til pasientens etterlevelse av behandlingen. Når pasientens vitamin B12 status er normalisert, kan man derimot velge mellom parenteral eller peroral vedlikeholdsbehandling (1)

I en nylig publisert artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening blir det påpekt at intramuskulær behandling kan medføre hematomer, allergiske reaksjoner og infeksjoner. I tillegg er intramuskulær behandling mer ressurskrevende enn peroral behandling. Forfatteren av denne artikkelen konkluderer med at man på grunn av pasientsikkerhet og ressursbruk kun bør gi intramuskulære vitamin B12-injeksjoner til de som virkelig trenger det - initialt når tilstanden er så alvorlig at det haster å rette opp mangelen og til de som ikke svarer på peroral tilførsel. For øvrig anbefaler artikkelforfatteren at Norge bør gå over til tablettbehandling av B12-mangel på lik linje med Sverige (4).


KONKLUSJON
Det anbefales initialt behandling med parenteral B12 hos pasienter med vitamin B12-mangel som har nevrologiske symptomer og der tilstanden er så alvorlig at det haster å rette opp mangelen. For øvrig bør parenteral behandling tilbys til de pasienter som ikke svarer på peroral tilførsel. Studier tyder på at peroral behandling med cyanokobalamin 1-2 mg daglig er like effektivt som intramuskulære injeksjoner for å normalisere hematologiske og nevrologiske symptomer ved vitamin B12-mangel. Ved tablettbehandling av vitamin B12-mangel vil man unngå komplikasjoner knyttet til intramuskulære injeksjoner i tillegg til at peroral behandling er mye mindre ressurskrevende enn parenteral behandling. 


Anbefalingen er fra 2016

 1. Schrier SL. Diagnosis and treatment of vitamin B12 and folate deficiency. Version 32.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 14. april 2015).
 2. Norsk elektronisk legehåndbok. Vitamin B12 mangel. https://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 26. august 2015).
 3. RELIS database 2015; spm.nr. 5582, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
 4. Haffner J. Peroral behandling av vitamin B12-mangel. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136(2): 136.
 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Berocca. https://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 9. september 2015).
 6. Läkemedelsverket. Preparatomtale (SPC) a) Behepan. b) Betolvex https://www.lakemedelsverket.se/ (Søk: 1. mars 2016).
 • Sofia Frost Widnes

  Cand. pharm., PhD

  Send e-post

  Tlf: 55975346

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.