Kopi av Våre henvendelser til helsemyndighetene fører fram

29.01.2022

Høsten 2020 kontaktet B12-Foreningen Legemiddelverket, Legeforeningen, Helsedirektoratet, Emil Nyquist og  Jon Haffner som representanter for Norsk selskap for hematologi, Takeda, Orifarm og Felleskatalogen angående uklare retningslinjer og fastlegers varierende praksis når det gjelder utredning og behandling av vitamin B12-mangel.

Nå kan vi fortelle at teksten i Felleskatalogen er forandret og det står nå:

Initialfasen skal behandlingen gi hematologisk remisjon, fylle opp leverens depoter og gi normale vitamin B12-verdier i blodet.
➡️ Initialt 1 injeksjon av 1 ml intramuskulært hver dag eller annenhver dag, inntil totalt 5 injeksjoner (5 mg).
➡️ Hvis det foreligger affeksjon av nervesystemet, bør man etter initialbehandlingen gi 1 ml hver 2. uke inntil tydelig effekt eller i minst 6 måneder.
Statens Legemiddelverk. Dette gjelder både Orifarm og Takeda depot B12.

Legemiddelverket sier følgende:

Vi fikk positiv respons hos dem alle og Legemiddelverket skriver følgendei sitt svar:

 Som man vil se, avviker disse rådene noe fra den teksten som har gått igjen i preparatomtalene (SPC og Felleskatalogen) for legemidler som inneholder vitamin B12. Legemiddelverket vil bidra til oppdatering av teksten i preparatomtalene så de blir i tråd med «retningslinjene», men slike prosesser tar erfaringsmessig lang tid.

Vi har forståelse for at styret i B12-foreningen bekymrer seg for at det foreligger så mange, til dels avvikende informasjonskilder om temaet og at kunnskapen om riktig utredning og behandling av B12-mangel synes å variere blant fastlegene.

Teamet inngår stadig i obligatoriske kurs for videre- og etterutdanning av fastleger og bør selvsagt gjentas med jevne mellomrom.

Det viktigste er at pasienter med risiko for B12-mangel eller mistenkelige eller diffuse symptomer blir grundig utredet, at behandling blir igangsatt og at behandlingseffekten kontrolleres både klinisk og med blodprøver.

Jeg formidler kopi av dette svaret til forfatterne av de gjeldende «retningslinjene», til Helsedirektoratets legemiddelavdeling, til Norsk forening for allmennmedisin og til samarbeidende kolleger i Legemiddelverket.

Link