Kopi av Svar fra Helsedirektoratet angående ev. gjeldende retningslinjer (mars 2019) B12- behandling Norge

29.01.2022

B12-Foreningen har henvendt seg til Helsedirektoratet for å få oppdaterte veildninger for B12- behandling i Norge. Vi fikk følgende svar: 

"Helsedirektoratet har ikke egne retningslinjer for behandling av B12-mangel, men norsk selskap for hematologi har nylig (2018) utarbeidet disse:https://www.pfizer.no/helsepersonell/legemiddel/behepan/retningslinjer-vitamin-b12-mangel

Det er også en artikkel i legetidsskriftet om temaet:https://tidsskriftet.no/2018/10/debatt/ikke-nodvendig-med-injeksjoner-ved-vitamin-b12-mangel

Vennlig hilsen

Henriette Øien

Avd.direktør

Avd.folkesykdommer"

Retningslinjer for behandling av vitamin B12-mangel

En arbeidsgruppe nedsatt av Norsk selskap for hematologi publiserte i 2018 1. utgave av retningslinjer for "Utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne."1

Retningslinjene anbefaler tabletter fremfor injeksjon1

I henhold til retningslinjene bør peroral vitamin B12-behandling vanligvis anbefales fremfor injeksjonsbehandling, da det gir mer stabile serumverdier, ingen risiko for hematomer og behov for færre legebesøk.2

Intramuskulær behandling bør begrenses til pasienter med alvorlige nevrologiske symptomer, pasienter hvor peroral behandling er vanskelig å gjennomføre eller der peroral behandling har gitt utilfredsstillende effekt.3

Les om bytte fra injeksjonsbehandling til Behepan i henhold til retningslinjene.

Legemiddelalternativer ved behandling av vitamin B12-mangel

Som vist nedenfor er Behepan det perorale alternativet ved behandling av vitamin B12-mangel:4-6

Behepan
Indikasjon: Pernisiøs anemi, idiopatisk eller etter gastrektomi. Atrofisk gastritt, sprue, cøliaki og andre tilstander med vitamin B12-mangel som skyldes malabsorpsjon. Redusert B12-absorpsjon etter partiell ventrikkelreseksjon og «blind loop»-syndrom, samt visse sjeldne former av anemi hos gravide. Støttende ved aminosalisyl- og annen legemiddelbehandling (f.eks. langtidsbehandling med syrenøytraliserende middel) som kan gi redusert B12-absorpsjon med lavere B12-verdier.


Injeksjoner


Vitamin B12 depot
Indikasjon: Pernisiøs anemi og andre vitamin B12-mangeltilstander, påvist klinisk eller laboratoriemessig. Profylakse etter ventrikkelreseksjon.

Vitamin B12
Indikasjon: Klinisk eller laboratoriemessig påvist vitamin B12-mangel. Inngår i Schillingprøven


Behepan på blå resept

Fra 2017 er Behepan 1 mg tabletter markedsført i Norge og, behandlingen refunderes på blå resept.7Statens legemiddelverk anbefalte allerede før retningslinjene ble publsert Behepan som et godt alternativ til injeksjoner.8

Norsk legemiddelhåndbok og Norsk Elektronisk Legehåndbok er oppdatert

Hovedkonklusjonen fra retningslinjene:1 "Peroral vitamin B12-behandling bør vanligvis anbefales fremfor intramuskulær behandling." er også omtalt av Hafner et al i Tidsskriftet oktober 20189 og informasjon lagt inn i Norsk legemiddelhåndbok10 og i Norsk Elektronisk Legehåndbok.11

Mer informasjon om retningslinjene 

Retningslinjene innheholder to flytdiagrammer for diagnostikk, henholdsvis når det er sterk klinisk mistanke om mangel og ved uspesifikke syptomer, forekomst av og årsaker til vitamin B12-mangel, behandling av vitmain B12-mangel mm.

Oppsummering fra retningslinjene: 1

  • Det finnes ingen gullstandardanalyse for påvisning av vitamin B12-mangel. Derfor er det nødvendig med vurdering av klinikk/risikofaktorer sammen med laboratorieprøver.
  • Lav vitamin B12 uten funksjonell vitamin B12-mangel kan sees ved folatmangel, haptokorrinmangel, p-pillebruk og svangerskap.
  • Nevrologiske symptomer kan oppstå før anemi eller makrocytose.
  • MMA og homocystein øker ved nyresvikt og kan gjøre tolkningen vanskelig.
  • Husk å utrede årsaken til påvist vitamin B12-mangel med mindre den er åpenbar, som at pasienten er vegetarianer eller har gjennomgått ventrikkeloperasjon og ikke tar tilskudd.
  • Peroral vitamin B12-behandling bør vanligvis anbefales fremfor intramuskulær behandling.


Last ned hele dokumentet fra legeforeningen.no ved å klikke på denne linken: "Utreding og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne(https://legeforeningen.no/PageFiles/5783/Retningslinjer%20vitamin%20B12_Endelig%2012.03.18.pdflink is external)."