Kopi av Orifarm versus Takeda - B

29.01.2022


ORIFARM VERSUS TAKEDA

B12-Foreningen har blitt kontaktet av medlemmer som lurer på om det er forskjell på kvaliteten av B12-injeksjonsvæske fra de to leverandørene vi har i Norge. Orifarm versus Takeda.

Begge inneholder 1 mg vitamin B12 men tilsetningsstoffene er noe ulike. Tilsetningsstoffer er nødvendig for pH-justering og som konserveringsmiddel.

Hva inneholder de forskjellige:

Cyanokobalamin Takeda

Innhold: INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Cyanokobalamin 1 mg, natriumklorid, natriumdihydrogenfosfat, sterilt vann.

Natriumdihydrogenfosfat

Dette er en såkalt hydrogenfosfat som brukes som en bufferløsning (justering av pH) da den reagerer med både syrer og baser.

Toksikologiske opplysninger:

 • Skal ikke klassifiseres som akutt giftig
 • Skal ikke klassifiseres som etsende/irriterende for huden
 • Skal ikke klassifiseres som alvorlig skadelig for øyet eller som øyeirriterende
 • Skal ikke klassifiseres som innåndings- eller hudallergen
 • Skal hverken klassifiseres som skadelig for arvestoffet i kjønnsceller (mutagen), kreftfremkallende el-ler som reproduksjonstoksisk
 • Skal ikke klassifiseres som giftig for bestemte organer (enkelteksponering)
 • Skal ikke klassifiseres som giftig for bestemte organer - gjentatt eksponering
 • Skal ikke klassifiseres som farlig ved aspirasjon

Symptomer med hensyn til fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper

• Ved svelging - ingen data er tilgjengelig

• Ved kontakt med øynene - lett irriterende

• Ved innånding - ingen data er tilgjengelig

• Ved hudkontakt - Hyppig og vedvarende hudkontakt kan føre til hudirritasjoner

Andre opplysninger - Ingen

Hydroksokobalamin Takeda (Depot)

Innhold: INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Hydroksokobalamin 1 mg, natriumklorid 8 mg, natriumdihydrogenfosfatdihydrat 3 mg, benzylalkohol 15 mg, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.

Natriumklorid

Salt. Salt blir brukt som konserveringsmiddel.

Natriumdihydrogenfosfatdihydrat

Se Natriumdihydrogenfosfat over. Den har de samme toksikologiske opplysninger.

Benzylalkohol

Et nyttig løsningsmiddel på grunn av polaritet, lav toksisitet og lavt damptrykk. Benzylalkohol anvendes til konservering av vannholdige produkter. Dreper eller hemmer tilveksten av et bredt spektrum av bakterier, gjær- og mugsopp.

Fra pakningsvedlegget:

Benzylalkohol kan gi allergiske reaksjoner. Større mengder må kun gis dersom strengt nødvendig. Forsiktighet må utvises ved bruk av større volum, spesielt ved nedsatt lever- og nyrefunksjon, pga. risiko for opphopning og toksisitet (metabolsk acidose). I.v. administrering av benzylalkohol er forbundet med alvorlige bivirkninger og død hos nyfødte (gasping syndrom). Det er ukjent ved hvilken mengde benzylalkohol blir toksisk. Toksisitetsrisiko avhenger av administrert mengde og leverens avgiftningskapasitet. Premature barn og barn med lav fødselsvekt har større risiko for toksisitet, da det er økt risiko for opphopning av benzylalkohol hos yngre barn. Benzylalkohol kan gi toksiske og anafylaktiske reaksjoner hos spedbarn og barn opp til 3 år. Bør ikke brukes i >1 uke hos små barn (<3 år), med mindre det er anbefalt av lege. Preparatet inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, og er så godt som natriumfritt.

Aromatisk alkohol, som forekommer naturlig i bl.a. jordbær og eteriske oljer

Hydroksokobalamin Orifarm (Depot)

Innhold: Virkestoff er hydroksokobalamin 1 mg/ml. Andre innholdsstoffer er natriumklorid, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.

Saltsyre

Saltsyre er en løsning av hydrogenklorid i vann, og er en sterk syre. Brukes som konservering. Saltsyre er også et godkjent tilsetningsstoff i matvarer (surhetsregulerende), og har E-nummer E507.

B12-Foreningen finner ingen vitenskapelig begrunnelse for å hevde at det ene produktet er bedre enn det andre. Folk er forskjellige og kan ha ulik oppfatning om diverse produkter. Opplevelsen av effekt er subjektiv og kan være et resultat av flere faktorer. Vi kan f.eks påvirkes av prosesser i kroppen.

Derfor er det heller ikke unaturlig at man kan oppleve effekt ulikt fra gang til gang, selv med samme merke.

Noen av oss injiserer selv og bestemmer selv hyppigheten. Dersom man venter på tegn på symptom før man setter ny injeksjon, så kan dette variere i tid. Noen ganger kortere tid mellom injeksjoner, og andre ganger lengre tid. De som har faste rutiner med et fast intervall merker kanskje ikke dette.

Flere av oss har brukt både de to merkene vi har i Norge, (Orifarm og Takeda) samt produkter fra Tyskland uten å merke forskjell. Det eneste er at cyanokobalamin oppleves å ha noe kortere virkning.

For å kunne si noe sikkert om forskjellig virkning på ulike produkter, så må det gjennomføres vitenskapelige studier. Som f.eks blindtester.

Vi anbefaler hver og en å teste dette ut selv. Det er lett å «få en følelse» basert på andres uttalelser, men dersom man har en klar oppfatning om at man responderer bedre på ett av produktene, så må man ta det opp med legen sin.

Pga apotekenes avtaler med grossister så er det foreløpig Orifarm som kommer best ut prismessig og er derfor det merket som mange apotek leverer ut.

Dersom legen din mener du skal ha et bestemt merke, kan legen reservere seg mot bytte ved å spesifisere dette på resepten. Forutsetningen for at legen kan gjøre dette er at det er medisinske grunner til det, for eksempel at hjelpestoffene i legemidler inneholder et stoff du er allergisk mot.

Resepten merkes ved å bruke kode. F.eks ved Hydroksokobalamin kode 5638038975. Ellers kan man be apoteket om å få B12 fra  Orifarm eller Takeda, men det kan hende at du må vente en dag før de får den inn.

Hva er synonympreparater?

Synonympreparater er legemidler som har samme medisinske virkning. Det er Statens legemiddelverk som beslutter hvilke medisiner som er byttbare. En medisin består av et virkestoff som gir medisinsk virkning og hjelpestoffer som gir form og farge. Likeverdige legemidler inneholder samme virkestoff i samme styrke, men kan ha ulikt navn, utseende og ulike hjelpestoffer. Teksten i pakningsvedlegget kan også være ulik.

Hva er hensikten med bytte av likeverdige medisiner i apotek?

Hensikten med likeverdige medisiner er å bidra til lavere legemiddelpriser. Dette tjener samfunnet på ved at ressurser frigjøres til andre helseformål, samt at du selv betaler mindre. Bytteordningen gjelder både legemidler du betaler fullt ut selv (hvit resept) og legemidler som refunderes av Folketrygden (blå resept).

Er likeverdig bytte i apotek trygt?

Apotek kan bare tilby synonympreparater når Statens Legemiddelverk garanterer at medisinene er medisinsk likeverdige. Du kan derfor være trygg på å si ja til bytte i apotek.

Legereservasjon

Dersom legen din mener du skal ha et bestemt merke, kan legen reservere seg mot bytte ved å spesifisere dette på resepten. Forutsetningen for at legen kan gjøre dette er at det er medisinske grunner til det, for eksempel at hjelpestoffene i legemidler inneholder et stoff du er allergisk mot.

Begrenset bytte

Noen få legemidler har såkalt begrenset bytte. Dette gjelder blant annet visse legemidler mot epilepsi og stoffskiftesykdom. Begrenset bytte betyr at likeverdig bytte bare kan foretas første gangen du får utlevert legemidlet på apoteket. Ved senere utleveringer kan det ikke byttes merke uten at legen din kontaktes.

Hva innebærer bytte til likeverdigmedisin for deg?

 • På apoteket kan du få spørsmål om du ønsker å bytte til et rimeligere likeverdig alternativ enn det legen har forskrevet.
 • Sier du ja til bytte, får du et likeverdig legemiddel til lavere pris.
 • Ønsker du å få utlevert eksakt det preparatet som står på resepten kan du bli pålagt å betale et mellomlegg i tillegg til vanlig egenandel (gjelder for blå resept). Vær klar over at mellomlegget ikke regnes med blant egenandelene, og at dette derfor ikke er med i beregningsgrunnlaget for frikort.
 • Dersom du får legemidlet på hvit resept, kan bytte medføre en betydelig reduksjon i prisen du betaler. Dersom du lar andre hente medisiner for deg, må du ta ditt valg vedrørende bytte på forhånd og gi beskjed til den som henter medisiner for deg.
 • KildeBåde Takeda og Orifarm er en del av trinnprissystemet, men som nevnt over så spiller apotekenes avtaler med grossistene inn, og foreløpig er det Orifarm som kommer best ut prismessig hos de fleste apotek.

Her kan du lese mer om hva TRINNPRIS er.