Kopi av Nytt fra styret

28.01.2022


16.01.2019

KUNNGJØRING

Vedrørende Forskning.no sin artikkel angående høyt nivå av B12 og risiko for lungekreft:

Vi lovte å fremskaffe den originale artikkelen og gi vår tilbakemelding på den. Den har vi fått tak i og lest igjennom.

Vår konklusjon:

Forskning.no har ingen feil i sin gjengivelse av deler av hovedartikkelen.

Undersøkelsen viser en økt fare for lungekreft ved høye B12-verdier, ca 15%, men den sier ikke at det er 15% flere som får lungekreft. Noe det lett kan misoppfattes som.

Vi syns heller ikke at artikkelen er utfyllende nok. Den tar for seg utregningsmetoder og antall pasienter og kontroller. Artikkelen baserer seg på et stort materiale med pasienter og kontroller fra "HUNT-materialet" hvor det har blitt samlet inn prøver over mange år. Dette materialet brukes til flere forskjellige forskningstemaer, der B12 er en av de.

Artikkelen tar for seg 2 studier: Den ene går på de 8 genetiske variasjonene som genererer høyt B12 naturlig. Den andre studien tar ikke hensyn til dette, men ser på verdier i blod som har vært frosset ned fra pasienter som senere har fått lungekreft. Pluss like mange kontroller.

De hevder at begge disse studiene peker i samme retning, jo høyere vedier, jo høyere risiko. Men det kommer ikke konkret fram om hvorvidt de høye vediene (uten genetisk variasjon), er naturlig, eller forårsaket av tilskudd. Den eneste henvisningen til tilskudd er at de begynner abstraktet med:

"Vitamin B supplementation can have side effects for human health, including cancer risk." Dette er en påstand som artikkelen ikke underbygger da den ikke nevner tilskudd flere plasser.

Den sier ikke noe om hvilke verdier B9 og B6 hadde hos disse pasientene og hos kontrollene. De nevner såvidt B9 fra 2 andre studier (norsk), hvor tilskudd av B9 ga økt risiko for kreft. Er det denne som er tilbakevist tro? De nevner også såvidt B6 fra en tredje studie som fant at menn som tok et høyt tilskudd av B12 og B6 hadde økt risiko for lungekreft.

Artikkelen avslører ikke hvilke konsentrasjoner i blodet som de anser for høyt. Bare at de har ekskludert pasienter med verdier som ikke var målbare ???, og pasienter med ekstreme verdier. Deres definisjon av ekstrem verdi er >850 pmol/L.

Vi vil påpeke at vi verken er forskere eller medisinere, og vi har derfor ikke noe faglig grunnlag til å imøtegå innholdet. Vi kan verken angripe metode eller resultat.

Men vi har en del kunnskapsbasert erfaring, som mange av dere også har. Det er derfor rimelig at vi diskuterer og stiller spørsmålstegn ved kvaliteten på artikkelen som "vitenskapelig" dokumentasjon.

https://forskning.no/kreft-vitaminer/hoyt-niva-av-vitamin-b12-oker-risikoen-for-lungekreft/1272986 Forskning.no