Kopi av Nytt fra styret:Kontakt med Statens legemiddelverk angående prissetting.

29.01.2022

Vi har i den senere tid vært i dialog med  Statens legemiddelverk angående prissetting av  B12 i Norge.  Her følger  spørsmålene vi har stilt og svarene vi har fått med hensyn til  Hydroxocobalamin og Cyanocobalamin fra Takeda.

SPØRSMÅL:

1. Hva er årsaken til at Takeda er eneste leverandør i Norge?

Vitamin B12 Depot fra Takeda er det eneste legemidlet av denne typen i Norge. Dette skyldes at det ikke er andre legemiddelfirma som har søkt om markedsføringstillatelse i Norge.

2. Foreligger det en detaljert priskalkyle på dette preparatet?

Legemiddelverket har fastsatt maksimalprisen ut fra en helhetsvurdering der hensynet til markedssituasjonen og ønske om å sikre forsyning i Norge har vært viktig. Produksjonskostnadene har ikke vært avgjørende ved prisfastsetting.

3. B12-Foreningen har vanskelig for å forstå denne prisdifferansen. Er det mulig å få en forklaring på hvorfor det er en slik prisforskjell og hvorfor monopol for Takeda på dette preparatet, slik at vi kan vi kan informere våre medlemmer om dette?

Det er selvsagt ikke noe ønske fra myndighetene at Takeda er eneste leverandør av B12 depot på det norske markedet. Situasjonen skyldes at det ikke er andre firmaer som pt er interessert i å markedsføre tilsvarende legemiddel i Norge.

Legemiddelverket har måttet sette en maksimalpris tilpasset situasjonen i Norge. Vi kjenner ikke bakgrunnen for prisen på slike produkter i Tyskland.

4. Til orientering selges B12-ampuller reseptfritt f.eks i Tyskland til til 8,65 Euro for 10 ampuller, mens i Norge må man ut med 1076 kr for samme antall.

Legemiddelverket mener det er viktig å ha et B12 depot preparat i Norge. Legemiddelverket har derfor vedtatt en maksimalpris som gjør at Takeda vil markedsføre legemiddelet i Norge.


De skriver videre:

Prisen på et reseptpliktig legemiddel i Norge fastsettes som hovedregel lik gjennomsnittet av de tre laveste markedsprisene på legemiddelet i et nærmere utvalg av land.

I særlige tilfeller kan den beregnede maksimalprisen som fremkommer ved bruk av hovedreglene, bli så lav at det kan være hensiktsmessig å fastsette en høyere maksimal AIP.

For at Legemiddelverket i slike tilfeller skal avvike fra hovedreglene må følgende to forutsetninger være tilstede:

1. Det må være stor risiko for at legemidlet ikke lenger blir tilgjengelig i markedet hvis beregnet maksimalpris vedtas.

2. Hvis legemidlet ikke lenger blir tilgjengelig, vil det kunne ha negative konsekvenser for tilgangen til samfunnsnyttige og kostnadseffektive legemidler.

Vi har innvilget prisen firmaet har søkt på bakgrunn av deres produksjonskostnader og at Takeda er eneste leverandør i Norge av dette preparatet.