Kopi av Krav på begrunnelse ved behandling?

29.01.2022

B12-Foreningen har kontaktet jurist hos Pasientombudet og bedt om klargjøring i forbindelse med pasienter rettigheter overfor behandlende lege. 

Vi fikk følgende svar: 

Viser til din e-post av 24.8 vedr. B12 behandling.

Enhver pasient skal ha den informasjonen som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen, dvs. informasjon om diagnostikk, behandling, pleie, omsorg eller undersøkelse som tilbys eller ytes. 

Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger, jfr. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2. Bestemmelsen må ses i sammenheng med pasientens medvirkningsrett, jfr, samme lovs § 3-1. (For at pasienten skal kunne medvirke, så må han få informasjon).

Det er helsepersonell / den som yter helsehjelp som er- pliktig- å påse at pasienten faktisk får nødvendig informasjon som nevnt.

Du finner flere opplysninger om dette på følgende link;

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/pasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarer/rett-til-medvirkning-og-informasjon


Med vennlig hilsen

Vegard Hartvik Våga

Seniorrådgiver/jurist

I følge pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl.) § 3-2 skal "pasienten [] ha den informasjonen som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger." Dette innebærer at pasienten har rett på informasjon om alle deler av helsehjelpen, deriblant vurdering av helsetilstanden, planlagte undersøkelser, diagnoser, behandling, videre oppfølging mv. Der det er adekvat har pasienten videre rett på informasjon om hvilke analyser og vurdering som er tatt hensyn til ved ulike og alternative behandlingsformer. Dette innebærer også informasjon om risiko og forventet utfall av de ulike metodene. Informasjonen må være tilstrekkelig for at pasienten kan benytte sin rett til medvirkning, herunder medvirke ved valg av helsehjelp der det er mer enn ett alternativ.

Videre fremkommer det av helsepersonelloven (hpl.) §§ 39 og 40 at helsepersonell har plikt til å føre journal og nærmere informasjon om kravet til innholdet i journal. En lege har plikt til å nedfelle informasjon om behandlingen i journalen. Journalen skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at det kan etterprøves om behandlingen er utført forsvarlig, og i samsvar med andre krav stilt i lov eller i medhold av lov.

Legens plikt til å føre journal må ses i sammenheng med legens informasjonsplikt, samt pasientens rett til innsyn i egen journal etter hpl. § 41. De vurderinger legen har foretatt om behandlingen skal pasienten altså ha tilgang til via innsyn i egen journal.

For å få innsyn i pasientjournalen må pasienten henvende seg til behandlingsstedet og be om en kopi, enten på papir eller CD. Ønsker for øvrig å gjøre oppmerksom på at én kopi av pasientjournalen skal være gratis, jf. pasientjournalforskriften § 11 tredje ledd. Tidligere har helseinstitusjonene hatt mulighet til å ilegge et gebyr for utlevering av en slik kopi, men nå skal første kopi være gratis.

Nærmere informasjon om reglene knyttet til pasientjournalen finnes i pasientjournalforskriften.