Kopi av Import av ampuller- privatimport av legemidler i EU og hvorvidt Norge har et strengere regelverk enn EU, svar fra Legemiddelverket. 1

29.01.2022

Hei,

Jeg har konferert med jurist på spørsmålet ang. hva som er gjeldende rett når det gjelder privatimport av legemidler i EU og hvorvidt Norge har et strengere regelverk enn EU.

Før det nye regelverket trådte i kraft i 2015 gjorde Helse og Omsorgsdepartementet en vurdering av gjeldende rett i EU på området. Vurderingen lå til grunn for det nye regelverket for privatimport av legemidler og innstrammingen som kom som følge av dette. Etter reaksjoner på det nye regelverket ble en arbeidsgruppe satt ned av Helse og omsorgsdepartementet for å gjøre en ny vurdering. Utredningsrapporten kan du lese her: https://www.regjeringen.no/contentassets/614f1350e2884acfabd63ac223fe6176/rapport_arbeidsgruppe_privatimport_legemidler_forsendelse_30092016_endelig_pdf-l1070669.pdf.

Nevnte rapport ble sendt ut på høring i 2016 og det kom inn en del høringssvar i etterkant. Noen videre konklusjon eller oppsummering av denne høringen foreligger ikke ennå. Viser derfor til Helse og omsorgsdepartementet for videre spørsmål om dette regelverket.

Vennlig hilsenMarthe Amundsen
Seniorrådgiver, Klassifisering og privatimport
Telefon: 97176376
www.legemiddelverket.no

Link