Kopi av HUNT-artikkel om kreft relatert til høye B12-nivåer. Arnulf Langhammer svarer B12-Foreningen.

29.01.2022

B12-Foreningen har henvendt seg til Arnulf Langhammer, MD, PhD, som er medforfatter på artikkelen fra HUNT4 angående 15% økt risiko for lungekreft ved høye B12-verdier i serum.


 

Her er spørsmålene fra oss og svar fra ham.

Fra B12-Foreningen:

Vi henvender oss til deg på vegne av  B12-Foreningen vedrørende HUNT-artikkelen angående risikoen for lungekreft ved høyt nivå av vitamin B12 som du er medforfatter på.

Da de fleste av medlemmene våre tar tilskudd av B12 grunnet mangel, så er naturligvis både de og foreningen opptatt av eventuelle negative konsekvenser av høye nivåer i blodet. Vi har derfor noen spørsmål vedrørende artikkelen som vi  håper du kan svare på.

Vi henvender oss til deg (som medforfatter) siden du bisto med svar i «forskning.no - ung» sin artikkel i januar 2019. Denne artikkelen har noen fastleger brukt som argument for å stoppe behandling pga høye B12 verdier i serum da de mener at dette betyr 15% økt sannsynlighet for lungekreft. Injeksjonsbehandling vil selvfølgelig alltid gi høyt S-B12, men er det det samme som økt sannsynlighet for lungekreft?

Etter det vi kan forstå av artikkelen, så bygger dere den på resultater knyttet til både målte høye verdier uten kjent årsak, samt på de 8 genvariantene som gir høyere normalnivå av B12. Det vises til 2 store undersøkelser hvor tilskudd av B12 og B9 linkes til kreft, men har denne undersøkelsen registrert tilskudd hos kandidatene i studien? I så fall ville det være interessant å vite hvilke og i hvor store doser.

Figur 1 ser ut til å ha svært samsvarende resultater av både studien med LC3 analysen, og med Mendelian randomization-analysen. Kan dette tyde på at det ikke er genvariantene men høye B12 nivåer generelt som antyder en link til kreft?

I tillegg lurer vi på betydningen av opplysningen om 15% økt risiko for lungekreft slik det står beskrevet i artikkelen fra forskning.no. Det er dette som har fått enkelte leger til å tro at pasienten har 15% risiko for lungekreft ved høye doser B12 målt i serum. Vi mener dette betyr 15% økt risiko i forhold til den risikoen som eventuelt allerede måtte være tilstede fra før. Kan du si noe om dette? 


Svar fra Arnulf Langhammer

HUNT deltar i svært mange ulike prosjekter, deriblant prosjekt som studerer mange faktorers mulige sammenheng med ulike kreftformer. Det er en utbredt oppfatning i befolkningen at tilskudd av vitaminer, og andre faktorer som virker på cellenivå, er nyttig for helsa. Men det er ikke nødvendigvis slik at tilskudd av stoffer som har viktige effekter vil ha gunstig effekt, enten fordi stoffene i liten grad når cellene, jfr. antioksidanter, eller dels fordi de cellulære funksjoner er optimale med det nivå som finnes der. Fra tidligere har mange ment at tilskudd av vitamin B12 har vært positivt for å unngå og begrense kreft; høye slike tilskudd inngikk derfor i Nitter-kuren som var populær blant pasienter og pårørende på 80-90 tallet.

Studien som du referer til viste 15 % økt risiko for lungekreft ved høye nivå av vitamin B12 sammenlignet med de som ikke hadde dette. Risikoen for å få lungekreft er i utgangspunktet lav, med henholdsvis samlet risiko på 3.6% og 4.6 % hos kvinner og menn fram til alder 75 år. Ca. 90 % av de som får lungekreft er, eller har vært røyker, risikoen for aldri-røykere er derfor betydelig lavere. Som du skriver, så inkluderte studien ikke informasjon om inntak av vitaminer, man tok kun utgangspunkt i det nivået man målte. Det at funn av sammenheng med målte verdier også kunne gjenfinnes ved MR-analyser av genvarianter som disponerer for høyt nivå av vitamin B12, tyder på at høyt nivå i seg selv har betydning, uavhengig av årsak til høyt nivå.

Det er foreløpig ikke grunnlag for å gå ut med konkrete anbefalinger om endringer i behandling. Dette kan imidlertid bidra til nye studier av hvilke faktorer som har betydning ved utvikling av kreft, høye nivå av vitamin B12 kan være involvert, men man vet ikke hvordan.

Personer med lavt nivå av B12, enten pga. mangelfull absorpsjon ved lavt nivå av intrinsic factor eller pga. betennelsestilstander eller operasjoner i tarm, skal fortsatt få tilskudd av vitamin B12. Det bør imidlertid diskuteres om man bør legge seg på et litt lavere nivå og om man bør gå bort fra injeksjoner til tablett-tilskudd, slik det gjøres i de fleste andre land. Ny kunnskap utvikles trinnvis, det er ikke grunn til å innføre store endringer i behandling før flere studier har bekreftet sammenhenger, og helst ikke før virkningsmekanismer er påvist.

Arnulf Langhammer