Kopi av Årsmøtereferat 2021

29.01.2022

ÅRSMØTE I B12-FORENINGEN

2021

 Årsmøte i B12-Foreningen i perioden 10.05.- 12.05.2021

Sted:

Årsmøtet foregikk på følgende måte:

Vi har opprettet en lukket side for B12-Foreningen som heter «Årsmøte 2021 B12-Foreningen» på Facebook. Siden vil være åpen i perioden 10.05 - 12.05 2021.

Dere må søke om tilgang til siden, og sakene vil bli lagt ut der for diskusjon og kommentarer. Eventuelle avstemninger vil foregå anonymt via SurveyMonkey.

Registrering for deltagelse på årsmøtet skjer mellom 24. april til 26. april 2021

Eventuelle forslag må være styret i hende senest 24. april 2021

Innkallingen inneholder årsberetning, revisorberetning og regnskap.

Styret håper du leser igjennom og viser interesse ved å avgi stemme.

Det er bare medlemmer av B12-Foreningen som har anledning til å avgi stemme.

AGENDA:

Sak 1/2021 Godkjenning av innkalling

Sak 2/2021 Godkjenning av agenda

Sak 3/2021 Godkjenning av årsberetning

Sak 4/2021 Godkjenning av regnskap - revisors beretning

Sak 5/2021 Ansvarsfrihet for styret regnskapsåret 2020

Sak 6/2021 Fastsettelse av medlemskontingent for 2022

Sak 7/2021 Forslag til endring i vedtektene § 10 Årsmøtets oppgaver

5. Velge:

a) Leder og nestleder for 1 år. - Endres til 2 år

b) Styremedlem(mer) og varamedlem(mer) for 1 år. - Endres til 2 år

c) Valgkomitè minimum 2 personer for 1 år. - Endres til minimum 1 person

for 2 år

Sak 8/2021 Valg av styre og valgkomitè for 2 år

Saker fremmet av medlemmene vil bli tillagt sakslisten.

3. ÅRSBERETNING FOR 2020

B12-Foreningen ble stiftet 26.03.2018.

For 2020 har tillitsvervene fordelt seg slik: Tove Øyjord - leder, Turid Norvald - nestleder, Wenke Nilsen - styremedlem.

Siv Marit Bukholm Ultvedt har fungert som valgkomitè.

Ved utgangen av 2020 hadde vi 651 medlemmer hvor 25 av disse var familiemedlemmer. Dette er en økning på 365 medlemmer fra 2019 og viser at vi har god vekst.

Fra Danmark: 11 medlemmer

Fra Sverige: 10 medlemmer

Fra Færøyene: 5 medlemmer

Fa Spania: 1 medlem

Fra Australia: 1 medlem

Hjemmeside: www.b12-foreningen.no

Org. nr: 920910815

STYRETS ARBEID

Styrets leder har hatt ansvar for bankforbindelse og vipps, samt godkjenning og betaling av fakturaer. Oppdatering av medlemslister og registrering av medlemskontingenter er også leders ansvar.

Styrets nestleder (Turid Norvald) har fortsatt ansvaret for hjemmesiden og stått for kontinuerlig utvikling av denne. En stor del av jobben til nestleder består i å følge med på ny forskning angående B12.

Turid har også påtatt seg ansvaret med å legge ut «Nytt fra styret», og det ble 15 innlegg i 2020.

I tillegg har Turid hatt ansvaret for den offentlige siden til B12-Foreningen og lager artikler til den.

Både Turid og Wenke har hatt utstrakt kontakt med gamle og nye medlemmer.

Styremedlem (Wenke Nilsen) har også i år stått for en informativ blogg på hjemmesiden. Tidligere arrangerte gruppereiser til B12-klinikken i Amsterdam (privat regi), har pga Corona ikke latt seg gjennomføre i 2020. Men Wenke har allikevel fått i stand skype-møter mellom klinikken og personer som har ønsket det. https://www.b12kliniek.com

Wenke har og innhentet svar på aktuelle spørsmål fra legen i Amsterdam.

Videre har styret hatt nesten daglig kontakt via mail og Messenger hvor vi diskuterer saker og tar avgjørelser kontinuerlig.

Vårt tilbud til medlemmene om å sende inn spørsmål til oss som vi både svarer personlig og legger ut anonymt på hjemmesiden, jobber vi med alle tre.

Det ble besvart 37 medlemmer i 2020, hvor enkelte hadde flere henvendelser.

Styrets arbeid gjennom 2020

Henvendelse til bramat.no angående alger og B12.

https://www.b12-foreningen.no/l/henvendelse/


Henvendelse til Legemiddelverket ang. innføring av B12-ampuller via post.

https://www.b12-foreningen.no/l/henvendelse-legemiddelverket-ang-innforing-av-b12-ampuller-via-post/


Svensk Tv-Helse publiserer artikler med opphav fra B12-Foreningen.

https://www.b12-foreningen.no/l/svensk-tv-helse-publiserer-artikler-med-opphav-fra-b12-foreningen/


Henvendelse til Dr. Hajo Auwerda

https://www.b12-foreningen.no/l/svar-fra-dr-hajo-auwerda/


Henvendelse til Legemiddelverket ang. innføring av B12-ampuller via post. Korrespondansen så langt.

https://www.b12-foreningen.no/l/henvendelse-til-legemiddelverket-ang-innforing-av-b12-ampuller-via-post-korrespondansen-sa-langt-t/


Artikkel om Tone Olesrud

https://www.b12-foreningen.no/l/artikkel-om-tone-olesrud/


Import av ampuller- privatimport av legemidler i EU og hvorvidt Norge har et strengere regelverk enn EU, svar fra Legemiddelverket.

https://www.b12-foreningen.no/l/import-av-ampuller/


Erstatningspreparater og egenandeler, henvendelse Helfo

https://www.b12-foreningen.no/l/erstatningspreparater-og-egenandeler/


Årsmøte i B12-Foreningen 2020

https://www.b12-foreningen.no/l/arsmote-2020/


Årsmøteresultat B12-Foreningen 2020

https://www.b12-foreningen.no/l/arsmoteresultat-b12-foreningen-2020

/

B12-foreningen har kontaktet

https://www.b12-foreningen.no/l/b12-foreningen-har-kontaktet

/

Nye Mat og Helse kommer med oppdatert artikkel om Wenke Nilssen.

https://www.b12-foreningen.no/l/nye-mat-og-helse-kommer-med-oppdatert-artikkel-om-wenke-nilssen/


Pakningsvedlegg og SPC-tekst er ikke overens ang. B12-hydroksokobalamin

https://www.b12-foreningen.no/l/pakningsvedlegg-og-smpc-tekst-er-ikke-overens-b12-hydroksokobalamin/


B12-Foreningen arbeider kontinuerlig i det stille, og vi er glade for responsen vi har fått fra blant annet Legeforeningen og de som står ansvarlig for utarbeidelsen av retningslinjene

https://www.b12-foreningen.no/l/b12-foreningen-arbeider-i-det-stille-og-vi-er-glade-for-responsen-vi-har-fatt/


Svar fra Legemiddelverket og Helsedirektoratet

https://www.b12-foreningen.no/l/svar-fra-legemiddelverket/


Styret kan nåes på mail til styret@b12-foreningen.no

VEDTEKTER for B12-Foreningen

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: B12-foreningen. Den ble stiftet 26.03.2018

§ 2 Formål

Foreningens formål er å opplyse og veilede slik at pasientgruppen kan få best mulig hjelp til behandling gjennom å øke kunnskapsnivået hos den enkelte pasient.

Ved økt kunnskap og forståelse kan medlemmene få bedre grunnlag til å ta del i og følge med på egen behandling.

B12-foreningen vil ha som mål å holde seg oppdatert på forskning, nasjonale og internasjonale retningslinjer for behandling, og videreformidle dette.

B12-foreningen skal være en interesse- og støtteforening for de som har eller mistenker å ha B12-mangel.

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer

Alle som har eller mistenker å ha B12 mangel, samt pårørende, kan være medlem av foreningen.

Alle som har interesse for feltet uten å ha påvist mangel kan også være med.

Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent er betalt.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemskapet følger kalenderåret. Ved årets slutt vil styret sette en frist for betaling av medlemskap for det nye året. De som forlenger medlemskapet vil fortsette å ha tilgang til hjemmesiden og medlemssiden på facebook. Dersom man ikke forlenger medlemskapet vil man ikke lenger ha tilgang til dette.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§ 8 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i april eller mai måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med 1 måneds varsel via hjemmeside og medlemsside på facebook.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

Årsmøtene blir vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som deltar. Hvert medlem har kun en stemme.

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår skriftlig og anonymt via SurveyMonkey. Det kan kun stemmes på foreslåtte kandidater. Hvis en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer.

§ 10 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Behandle årsmelding

2. Behandle regnskap i revidert stand

3. Behandle innkomne forslag

4. Fastsette kontingent

5. Velge:

a) Leder og nestleder for 2 år. (etter endring)

b) Styremedlem(mer) og varamedlem(mer) for 2 år. (etter endring)

c) Valgkomitè minimum 1 personer for 2 år. (etter endring)

§ 11 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 12 Styret

Foreningen ledes av et styre på minimum 3 medlemmer, og maksimum 5 medlemmer.

Styrets sammensetning består av: Styreleder, nestleder, og maks 3 styremedlemmer.

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4. Representere foreningen utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Foreningens leder og nestleder har signaturrett og prokura, både enkeltvis og i fellesskap.

§ 13 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 14 Oppløsning, sammenslutning og deling

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at det velges en interesseorganisasjon, forening, eller forskningsgruppe som overskytende midler gis i gave til.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

FORSLAG TIL VEDTAK

DET FORESLÅS AT ÅRSBERETNINGEN FOR 2020 GODKJENNES.

RESULTAT: GODKJENT4. INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET

Ifølge Regnskapsloven faller vi utenfor bestemmelsen i regnskapsloven om regnskaps- og revisjonsplikt, men setter allikevel opp et enkelt regnskap med inntekter og kostnader.


REVISORS BERETNING

Ovenstående regnskap er gjennomgått. Det er enkelt og oversiktlig. Alle bilag er gjennomgått og det er ingen mangler ved regnskapet. Revisor anbefaler at regnskapet godkjennes og at styret innvilges ansvarsfrihet for regnskapsåret.

FORSLAG TIL VEDTAK:

DET FORESLÅS AT REGNSKAPET FOR 2020 GODKJENNES.

RESUTALTAT: GODKJENT


5. ANSVARSFRIHET FOR STYRET REGNSKAPSÅRET 2020

"Ansvarsfrihet for styret" er et gammelt begrep som brukes ikke bare i denne foreningen, men i mange foreninger og aksjeselskaper.

Styret skal sørge for at det føres korrekt regnskap, og at regnskapet er revidert. Forutsatt at alt dette er gjort og presentert for årsmøtet, så er årsmøtet i stand til å vurdere om styret kan gis ansvarsfrihet.

Dette innebærer at deltagerne på årsmøtet aksepterer styrets håndtering av økonomien og på vegne av medlemmene vedtar å ikke gjøre styret eller enkeltmedlemmer av styret økonomisk ansvarlig for noen av sine handlinger.

FORSLAG TIL VEDTAK:

DET FORESLÅS AT ANSVARSFRIHET GODKJENNES.

RESUTALTAT: GODKJENT


6. FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT FOR 2022

FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret foreslår å øke hovedkontingent fra 200 kr pr år til 250kr fra 2022. Familiekontingent på 50 kr pr familiemedlem opprettholdes.

FORESLÅS GODKJENT.

RESUTALTAT: GODKJENT


7. ENDRING AV §10 I VEDTEKTENE

FORSLAG TIL VEDTAK:

DET FORESLÅS Å GODKJENNE ENDRING AV VALGPERIODEN FRA 1 ÅR TIL 2 ÅR FOR STYREMEDLEMMENE.

FORESLÅS GODKJENT.

RESUTALTAT: GODKJENT


8. VALG AV TILLITSVALGTE FOR 2 ÅR

Valgkomitèens innstilling:

Nåværende styre gjenvelges: Leder: Tove Øyjord

Nestleder: Turid Norvald

Styremedlem: Wenke Nilssen

Valgkomitè: Siv Marit Bukholm Ultvedt

FORESLÅS GODKJENT.

RESUTALTAT: GODKJENT

9. EVENTUELLE INNKOMNE FORSLAG

INGEN

MØTET HEVET.