Høy serumkonsentrasjon av vitamin B12

05.08.2021

Mann i 80 årene blir behandlet med hydroksokobalamin (vitamin B12) depot injeksjoner. Serumverdi av vitamin B12 målt før siste injeksjon var 215 pmol/L (referanseområde 186-645 pmol/L). Ny måling etter siste injeksjon viser at serumverdi har steget til over 4800 pmol/L. Hva er årsaker til den høye verdien? Er vitamin B12 potensielt toksisk?

SVAR: Det er kun to vitamin B12 depot preparat som har markedsføringstillatelse i Norge og det inneholder hydroksokobalamin (1, 2).
Hydroksokobalamin har en høyere proteinbindinsgrad enn cyanokobalamin, dette gir en bedre retensjon og dermed en mer langvarig effekt. 70% av hydroksokobalamin holdes tilbake i kroppen etter en dosering. Doseringsintervallet er hver 2. til 3. måned, sammenlignet med cyanokobalamin som skal settes hver måned. Absorpsjonen er rask etter injeksjonbehandling, og biotilgjengeligheten er opptil 100% ved intramuskulær tilførsel. Absorbert mengde som overstiger proteinbindingskapasiteten, omtrent 30% , utskilles umetabolisert via nyrene i løpet av 48 timer etter injeksjon. Standard dosering er 1 mg/ mL hver 2. til 3. måned. Det er lite hensikt å gi større doser enn dette, da retensjonsprosenten avtar raskt med stigende dose (3). 


Serumkonsentrasjonsverdier


Vi har ved søk i litteraturen ikke funnet dokumentasjon på forventet serumkonsentrasjon av vitamin B12 etter hydroksokobalamininjeksjoner. Referanseområde for normalbefolkningen som ikke får tilskudd av vitamin B12 varierer for kvinner og menn mellom 150-650 pmol/L.

👉🏼Høye verdier kan forekomme i lengre tid etter injeksjonsbehandling, uten at det er spesifisert nærmere hvor høye disse verdiene kan være (4-6).
👉🏼Andre årsaker til høy serumkonsentrasjon av vitamin B12 kan være redusert nyrefunksjon, lavt haptokorrinnivå (binder kobalamin), flere kreftformer og levercelleskade (5, 6). 


Toksisitet


👉🏼Vitamin B12 har lav akutt toksisitet, og toksiske effekter ved overdosering av vitamin B12 er ikke sett.

Farmakokinetikken sannsynliggjør at overskuddet vil skilles ut i urin. Det ventes derfor ingen eller kun milde symptom ved ei eventuell overdosering (1, 7-9).


👉🏼Bivirkninger kan forekomme, men er sjeldne

Av bivirkninger er urtikaria og eksantem de vanligste (1, 3, 10).

👉🏼Alvorlig anafylakse kan inntreffe grunnet antistoffdannelse mot transkobalamin II- vitamin B12 kompleks, men dette er svært sjeldent (1, 9).

👉🏼Andre svært sjeldne bivirkninger er hypokalemi, hyperurikemi og feber (7, 10). 


Videre oppfølging av vitamin B12 verdier anbefales i henhold til retningslinjer (11). 


KONKLUSJON


Bruk av vitamin B12 depot som injeksjoner er oppfattet som sikker behandling, med lav sannsynlighet for toksisitet og bivirkninger, selv ved høye verdier av vitamin B12 i serum. En mulig, og kanskje den mest sannsynlige, årsaken til pasientens høye serumverdier etter injeksjonsbehandling med vitamin B12, er selve injeksjonsbehandlingen. Faktorer som kan virke inn på serumkonsentrasjon, for eksempel nyrefunksjon, er ikke kjent i dette tilfellet. Videre oppfølging av vitamin B12 verdier anbefales i henhold til retningslinjer.
Henvisende lege bør vurdere om andre mulige årsaker til høy serumkonsentrasjon skal utredes videre.

 1. Cyanokobalamin: Biotilgjengeligheten er opptil 100 % ved subkutan/intramuskulær tilførsel. Metaboliseres i leveren til aktive metabolitter og akkumuleres. Bindes til transportproteiner. Er gjenstand for enterohepatisk resirkulasjon. Utskilles via nyrene. Halveringstiden er 5-10 timer.


 2. Hydroksokobalamin: Biotilgjengeligheten er opptil 100 % ved subkutan/intramuskulær tilførsel. Bindes i sterk grad til transportproteiner. Akkumuleres i leveren som aktive metabolitter. Er gjenstand for enterohepatisk resirkulasjon. Absorbert mengde som overstiger bindingskapasiteten (ca. 30 %), utskilles umetabolisert via nyrene.

 3. Peroral tilførsel: Enteral absorpsjon av vitamin B12 er liten og forutsetter tilgang til intrinsic faktor, galle og natriumhydrogenkarbonat. Noe passiv diffusjon foregår også, ca. 1 % av tilført dose.


  Kilde Legemiddelhåndboken.

Referanser

 1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Vitamin B12 depot. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 1. september 2015).
 2. 2. RELIS database 2017; spm.nr. 6678, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
 3. 3. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Cyanokobalamin, hydroksokobalamin. (https://legemiddelhandboka.no/) (Sist oppdatert: 16. mai 2017).
 4. 4. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Kobalamin. (https://brukerhandboken.no/)
 5. 5. RELIS database 2014; spm.nr. 9372, RELIS Vest. (www.relis.no)
 6. 6. Norsk elektronisk legehåndbok. Vitamin B12, kobalamin. (https://www.legehandboka.no/) (Sist endret: 4. april 2016).
 7. 7. RELIS database Vitamin B12-forgiftning; spm.nr. 2856, RELIS Øst. (www.relis.no)
 8. 8. RELIS database; spm.nr. 11800, RELIS Vest. (www.relis.no)
 9. 9. Micromedex® 2.0 (online). Hydroxocobalamin (Drugdex System). (https://www.helsebiblioteket.no/) (Sist oppdatert: 16. november 2016).
 10. 10. Norsk elektronisk legehåndbok. B03B A- Vitamin B12. (https://www.legehandboka.no/) (Sist endret: 24. juli 2014).
 11. 11. Norsk elektronisk legehåndbok. Vitamin B12 mangel. (https://www.legehandboka.no/) (Sist endret: 4. mai 2017).