Homocystein - Vestre Viken

11.06.2021

KMD Analyseregister

VV-MBK Homocystein

Analysenavn/kortnavn

Homocystein, Hcy

Indikasjoner

Vitaminmangeldiagnostikk: Utredning og differensialdiagnose ved mistanke om kobalamin- og/eller folatmangel når tradisjonell diagnostikk er usikker. Særlig aktuelt ved s-kobalaminverdier mellom 100 og 250 pmol/L og s-folat under 10 nmol/L. Behandlingskontroll etter kobalamin- og folatsubstitusjon.

Hjerte- og karsykdommer: Utredning av risikopersoner med familiær opphopning av tidlig (før 50-55 år) hjerte- og karsykdom eller med kjent hyperhomocysteinemi i familien. Oppfølging av dialysepasienter og pasienter med nyreinsuffisiens. Generell screening i befolkningen for hyperhomocysteinemi (p-homocystein >15 µmol/L) anbefales ikke foreløpig.

Mistanke om homocystinuri.

Bakgrunn/Generelt

Homocystein er en endogen aminosyre som dannes i cellene ved omdanning av den essensielle aminosyren metionin. Den intracellulære omsetningen av homocystein avhenger hovedsakelig av tre vitaminer: Folat, vitamin B12 (kobalamin) og vitamin B6. 

Omkring 50% av homocystein blir remetylert til metionin i en reaksjon katalysert av metioninsyntase med metylkobalamin som kofaktor og N5-metyltetrahydrofolat som metylgruppedonor.

👉🏼Ved kobalaminmangel hemmes remetyleringsreaksjonen av homocystein og dermed også omdanningen av N5-metyltetrahydrofolat. Dette påvirker DNA-syntesen og forstyrrer celledelingen, særlig i hematopoetisk vev, noe som fører til hypersegmenterte granulocytter og megaloblastær anemi. Både kobalamin- og folatmangel, kombinert eller hver for seg, fører til opphopning av homocystein intracellulært og økt konsentrasjon av homocystein i plasma. P-homocystein er en følsom indikator for mangel på disse vitaminene og forhøyet p-homocystein kan være første tegn til en mangeltilstand. 

👉🏼Homocystein utgjør således et viktig koblingspunkt mellom kobalamin- og folatstoffskiftet og forklarer det biokjemiske grunnlaget for den kjente kliniske sammenhengen mellom kobalaminmangel og forstyrrelser i folatomsetningen.

I tillegg til remetyleringen av homocystein til metionin kan homocystein omformes til cystein i en transsulfureringsreaksjon. Transsulfureringen er en reaksjonskjede som starter med enzymet cystationin-b-syntase, som har vitamin B6 som kofaktor.

 Defekter i dette enzymet er den vanligste årsak til den medfødte tilstanden homocystinuri, som er autosomal recessiv, og som i sin homozygote form kan gi en svært høy homocysteinkonsentrasjon i blodet (>200 µmol/L) og økt utskillelse av homocystin i urinen. Tilstanden er sjelden og ytrer seg på ulike måter med marfanoid utseende, luksasjon av øyets linse, skjelettanomalier, mental retardasjon og alvorlig hjerte- og karsykdom med høy dødelighet før fylte 30 år. Vitamin B6-mangel fører som regel ikke til en betydelig økning av fastende p-homocystein, men kan avsløres ved hjelp av en metioninbelastningstest.

Homocystein er en reaktiv substans som kan forårsake oksidativ celleskade. Høy p-homocystein kan skade endotel og medvirke til utvikling av arteriosklerotisk karsykdom. Hos barn og unge med homocystinuri er hjerte- og karsykdom i meget ung alder vanlig forekommende, mens tromboembolisk sykdom forekommer i alle aldersgrupper. Derimot finner man påfallende lite arteriosklerotisk hjerte- og karsykdom hos pasienter med Downs syndrom sammenlignet med normalbefolkningen, noe som muligens kan forklares ved deres lave p-homocystein forårsaket av en betydelig økt cystationin-b-syntase-aktivitet (genet for dette enzymet ligger på kromosom 21).

I plasma forekommer homocystein i forskjellige former, både fritt og proteinbundet, oksidert og redusert, og i forskjellige disulfidformer. Ved analyse av homocystein bestemmes som regel den totale mengden av homocystein i redusert form ved å frigjøre homocystein fra proteinbinding og å underkaste alle formene et reduksjonssteg.

Prøvemateriale/prøvebehandling

EDTA plasma: EDTA-rør m/gel, sentrifugeres umiddelbart
Holdbar 7 dager v/ 2-8°C på gel.

EDTA-blod: Plasma må avpipetteres innen 2 timer.

Tolkning/vurdering

Graden av hyperhomocysteinemi kan gi en pekepinn på årsaken. Man skiller mellom lett (15-30 µmol/L), intermediær (30-100 µmol/L) og alvorlig (>100 µmol/L) hyperhomocysteinemi.

Høye verdier:

Langt de fleste hyperhomocysteinemitilstander skyldes vitamin B12- og folatmangel. Vitamin B6-mangel har som regel liten effekt på fastende p-homocystein, men sterkere innflytelse på økning av p-homocystein etter metioninbelastning. Hyperhomocysteinemi sees også regelmessig ved høy alder, nedsatt nyrefunksjon, hypotyreose, systemisk lupus erythematosus, psoriasis, revmatoid artritt, kreft og akutte leukemiformer. Dessuten kan bruk av visse legemidler som metformin, syresekresjonshemmere, antiepileptika, neomycin, PAS, lystgass, metotreksat og teofyllin være assosiert med forhøyet p-homocystein.

Alvorlig hyperhomocysteinemi:

Pasienter med homocystinuri (cystationinbetasyntetase-defekt i homozygot form) kan ha meget høye verdier (>100 µmol/L). Det samme gjelder pasienter med alvorlig vitamin B12 -mangel.

Intermediær hyperhomocysteinemi:

De fleste pasienter med homocysteinverdier mellom 40-100 µmol/L har en medfødt defekt av enzymet 5,10metylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR) i homozygot form i kombinasjon med redusert folatstatus. Denne defekten er relativt hyppig forekommende og ca. 10% av den norske befolkning er homozygot for tilstanden. Vitamin B12- og folatmangel uten MTHFR-defekt forekommer også hyppig. Alvorlig nyreinsuffisiens kan også være en årsak.

Lett hyperhomocysteinemi:

Milde former for vitamin B12- og folatmangel, MTHFR-defekter og tilstandene som er anført ovenfor, vil være hyppige årsaker til lett hyperhomocysteinemi.

Hos mormelkernærte spedbarn tyder undersøkelser på at vitamin B12 mangel forekommer. Symptomene i denne aldersgruppen er ofte diffuse, men barna kan ha både nevrologiske symptomer og ernæringsproblemer. Barna vil i tillegg ha høy homocystein og MMA.

Lave verdier sees ved Downs syndrom og hos gravide i siste trimester. Inntak av penicillamin og høye doser av folinsyre kan senke p-homocystein.

Feilkilder: 

I prøver som står for lenge før plasma skilles fra blodlegemene, vil homocysteinnivået øke på grunn av produksjon av homocystein i blodlegemene med lekkasje til plasma.