Folatmangel, blodverdier og kreftrisiko av folat og B12

13.04.2019

SPØRSMÅL: Spørsmålsstiller oppgir at Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) angir at folsyretilskudd øker kreftrisikoen og bør unngås. Spørsmålsstiller lurer på om dette stemmer? Hvor stor er risikoen for kreft ved langvarig behandling med folat? Hvordan bør man legge opp behandling med folat i forhold til blodverdier og annet?

SVAR: Konklusjon:
Det er kun påvist en grensesignifikant økning i prostatkreft hos en gruppe menn som fikk folsyretilskudd, men det er ikke vurdert av myndighetene dithen at man skal endre retningslinjer for folsyretilskudd der det er indisert (1). Kvinner i fertil alder uten prevensjon anbefales å brukes folsyretilskudd av helsedirektoratet.
Vurdering:
Vi ser at NEL under kapittel om folsyre oppgir at det ikke er noen generelt økt risiko for kreft, men at det er en liten og statistisk signifikant økt risiko for prostatakreft(2).
Vi har i en tidligere henvendelse behandlet folsyretilskudd og kreftrisiko. Utredningen konkluderte med at pasienter som har indikasjon for behandling med folsyretilskudd bør få dette. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjennomgikk i januar 2105 samme problemstilling og konkluderte med ikke å endre eksisterende øvre inntaksnivå for folsyre. Vi vedlegger i mail vår utredning fra februar 2017 (3,4).
Indikasjoner for behandling med folsyre er; Etablert folsyremangel ved feilernæring eller andre alimentære årsaker, tilstander med økt folsyrebehov, profylakse hos kvinner i fertil alder, bivirkning profylakse ved metotreksatbehandling, pasienter som bruke antiepileptika. Helsedirektoratet anbefaler alle kvinner i fertil alder som ikke bruker prevensjon å bruke folsyretilskudd (5).
Blodverdivurderinger ved oppstart av folsyrebehandling ved anemi;
Ved anemi av ukjent årsak vil oppstart med behandling av folsyre kunne bedre anemien og dermed maskere en underliggende B12-mangel som egentlig årsak. Derfor må det avklares om det foreligger en B12- mangel. Vitamin B12 tilskudd bør startes før folsyretilskudd. Årsaken til megaloblastanemi hos 50 % av pasientene med er B12-mangel, disse pasientene har lave erytrocyttfolsyreverdier. Folsyremengden normaliseres ved behandling med B12 -tilskudd som fører til redusert lekkasje av folat ut av erytrocyttene(6). Vitamin B12-mangel kan gi normale eller økte serumsverdier av folat grunnet økt lekkasje ut av cellene. Folat tas kun opp av erytroblastene under modningsprosessen, erytropoitese og normal utvikling til erytrocytter er derfor viktig for et normalt folatnivå. Erytrocyttene tar verken opp eller avgir folat. Konsentrasjonen av folater er langt høyere i erytrocytter enn i plasma og gjenspeiler bedre størrelsen på kroppens folatdepoter enn s-folat som utrykker mer kortvarige endringer i folatbalansen. En spotprøve av serum-folat vil derfor ikke nødvendigvis gi et bilde av folatnivåene i erytrocyttene. Disse prøvene anbefales likevel ved utredningen av folatstatus da analysemetodene for erytrocytt-folat er usikre..
B12-mangel hemmer remetyleringsreaksjonen av homocystein og dermed omdanning til N5-metyltetrahydrofolat dermed påvirkes DNA-syntesen og celledeling særlig i hematopoerisk vev, og man kan finne hypersegmenterte granulocytter i blodutstryk og blodprøver som viser en megaloblastær anemi.
Remetyleringen av homocystein og dannelsen av N5-metyltetrahydrofolat er en forutsetning for at cellene skal kunne ta opp folsyren. N5-metyltetrahydrofolat tas opp i cellene med adekvat tilgang på kobalamin (vitamin B12) som kofaktor dannes tetrahydrofolat. Både kobalamin og folatmangel kombinert eller hver for seg fører til opphopning av homocystein intracellulært og økt homocystein i plasma. Plasma homocysteiner derfor en følsom indikator for både kobalamin og folatmangel(7,8).

Referanser

  1. 1. Wien T, Pike E et al. Cancer risk with folic acid supplements:a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2012 Jan 12;2(1).
  2. 2. Norsk elektronisk legehåndbok. Folsyre. https://www.legehandboka.no/. Sist revidert 24.07.2014.
  3. 3. Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Risikovurdering av folsyre i kosttilskudd. https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/risikovurderingavfolsyreikosttilskudd.4.2994e95b15cc54507161533e.html. Publisert 29.01.2015.
  4. 4. RELIS database 2017; spm.nr. 8209, RELIS Sør Øst.(www.relis.no). Søkt 30.10.2017.
  5. 5. Folat.https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/folat-forbered-barnets-helse-i-din-kropp.Søkt 30.10.2017.
  6. 6. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Folsyre. https://legemiddelhandboka.no/. Publisert 24.02.2016.
  7. 7. Folat.https://brukerhandboken.no/index.php?action=showtopic&topic=241370bbc97eaf1cf297&book_request=biokjemi&highlight=true. Søkt 30.10.2017.
  8. 8. Homocystein.https://brukerhandboken.no/index.php?action=showtopic&topic=241370bbc97eaf1cf297&book_request=biokjemi&highlight=true.Søkt 30.10.2017.