Folat

14.08.2019

Folat, P.

Bakgrunn

Folat er et vannløselig B-vitamin, som er naturlig forekommende i mat og i organismen. Folinsyre er et syntetisk folat som brukes i kosttilskudd. 

Daglig trenger voksne ca. 100-300 µg folat. Kroppens folatdepoter er på omkring 5 mg og tømmes i løpet av 3-4 måneder ved sterkt redusert tilførsel.

Det er et økt behov for folat i perioder med rask vekst, som i svangerskap, ammeperiode og barnealder. Pasienter med sykdommer som fører til økt celleproliferasjon, for eksempel psoriasis, har også økt folatbehov.

Suboptimalt inntak av folat er i flere studier funnet å være assosiert med Ensidig kosthold, spesielt i kombinasjon med alkoholmisbruk, og tarmsykdom som medfører malabsorpsjon kan gi folatmangel. Et daglig inntak på 400 µg folat en måned før og under de 2 -3 første måneder av svangerskapet er vist å gi redusert risiko for utvikling av nevralrørsdefekter hos fosteret.


Folater absorberes hurtig i øvre del av tynntarmen. Cellene tar opp 5-metyltetrahydrofolat, som må omdannes til tetrahydrofolat og videre til mer komplekse former. Intracellulært forekommer minst 50 forskjellige folatformer, der 5-metyltetrahydrofolat er blant de viktigste.

Folater deltar i flere viktige biokjemiske prosesser: Overføring av en-karbonforbindelser, omdanning av visse aminosyrer og syntese av nukleinsyrer. Metylkobalamin (koenzymform av vitamin B12) er en nødvendig kofaktor for omdanning av 5-metyltetrahydrofolat til tetrahydrofolat. Metylgruppen fra folatet overføres til homocystein slik at metionin dannes i samme reaksjon.

B12-mangel fører til en relativ økning av N5-metyltetrahydrofolat, en folatform som cellene retinerer dårlig og som de ikke kan gjøre seg nytte av ("folate trap").

Vitamin B12 mangel kan derfor gi en funksjonell intracellulær folatmangel .En hyppig forekommende polymorfisme i enzymet 5,10 metylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR) resulterer i en opphopning av 10-formyltetrahydrofolat i erytrocyttene. Et lavt folatnivå vil hos pasienter som er homozygote for denne polymorfismen (TT) gi et høyt plasma homocysteinnivå (opp mot 70-100 μmol/L).


Folatmangel fører til hematologiske endringer med hypersegmenterte nøytrofile granulocytter, anemi med økt MCV (megaloblastanemi).

Folatmangel er videre assosiert med nevropsykiatriske forstyrrelser, hvorav depresjonstilstander og psykoser er mest vanlig, men polynevropatier og myelopatier er beskrevet.

Indikasjoner

Mistanke om folatmangel.
S-folat er bedre korrelert til homocystein enn erytrocytt-folat. Analysemetoden for s-folat er videre enklere og mer pålitelig enn for erytrocytt-folat og er således den anbefalte analysen ved utredning av folatstatus.

Prøvetakingsrutiner

Pasientforberedelse
Ingen.

Prøvetaking
Serum. Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel. Unngå hemolyse. Prøven må beskyttes mot sollys.

ReferanseområderLOKAL INFORMASJON FOR VESTRE VIKEN HF

Felles for kvinner og menn

Alder Ref.verdi (nmol/L)
0 - 12 mnd 11,1 - 66,4
1 - 14 år 5,7 - 30,3
15 - 18 år 4,2 - 21,7
> 19 år > 6,0
INNHOLD FRA DEN NASJONALE BRUKERHÅNDBOKEN: Kvinner og menn: >10 nmol/L

Kommentarer til referanseområdene
Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder.

Homocysteinnivået i plasma begynner å stige når s-folat faller under 20 nmol/L. En konsensus rapport fra 2008 har foreslått en aksjonsgrense for folatmangel på 10 nmol/L basert på metabolske indikatorer for folatmangel.

Hos barn finner man høye S-folat verdier (>20 nmol/L) i første leveår. Etter spedbarnsperioden reduseres s-folat gradvis til verdier man finner hos voksne.

Analytisk og biologisk variasjonAnalytisk variasjon: 4,9% ved 12 nmol/L
Intraindividuell biologisk variasjon: 24 %
Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 24 %

Tallene er variasjonskoeffisienter og gjelder over et tidsrom på dager-måneder.

Tolkning

Lav konsentrasjon kan sees ved nedsatt inntak, redusert opptak i tarm eller økt inaktivering (alkohol). Redusert konsentrasjon kan også skyldes økt forbruk som ved graviditet, leukemi, psoriasis og hemolytiske anemier. Forstyrrelser i folatmetabolismen kan forekomme ved bruk av antiepileptika, barbiturater og folatantagonister.

Høy konsentrasjon kan ses ved kobalaminmangel, samt ved langvarig faste (mer enn 1-2 dager).

Feilkilder: Hemolyse i forbindelse med prøvetakingen gir falskt for høye verdier.


Siden folatmangel kan gi liknende hematologiske og nevropsykiatriske plager som kobalaminmangel, kan det være vanskelig klinisk å skille mellom de to mangeltilstandene. 


Analyse av s-metylmalonat (høy ved kobalaminmangel, men ikke ved folatmangel) og p-homocystein (høy ved begge tilstander) kan i slike tilfeller være til hjelp.

Referanser

  1. Ueland PM, Schneede J. Måling avmetylmalonsyre, homocystein og metionin ved kobalamin- og folatmangel og homocystinuri. Tidskr Nor Legeforen 2008;128:690-3.
  2. Chan Y-M, Bailey R, O'Connor DL. Folate. Adv Nutr. Jan 2013; 4(1): 123-125.
  3. Stamm RA, Houghton LA. Nutrient intake values for folate during pregnancy and lactation vary widely around the world. Nutrients. Oct 2013; 5(10): 3920-3947.
  4. Ulrich CM. Folate and cancer prevention: a closer look at a complex picture. Am J Clin Nutr, 2007;86(2):271-3.
  5. de Benoist B. Conclusions of a WHO Technical Consultation on folate and vitamin B12 deficiencies. Food Nutr Bull. 2008 Jun;29(2 Suppl):S238-44.