FOLAT OG B12- retningslinjer for behandling Sverige august 2019

08.08.2019

Folsyra

Remissionsbehandling: Folsyra 1 mg, 2 tabletter 2-3 gånger/dag i ca 2 veckor
Underhållsbehandling: Folsyra 1 mg, 1 tablett 1 gång dagligen

Eftersom ett eventuellt samband med högt folsyraintag och vissa cancersjukdomar inte kan uteslutas, rekommenderar vi att inte behandla med högre folsyradoser än nödvändigt.

Vitamin B12

Remissionsbehandling: Cyanokobalamin 2 mg peroralt 2 gånger dagligen i 1 månad eller hydroxokobalamin 1 mg injiceras intramuskulärt eller subkutant var till varannan dag i 7-14 dagar
Underhållsbehandling: Cyanokobalamin 1 mg peroralt dagligen eller hydroxokobalamin 1 mg injiceras med 1-3 månaders intervall (se produktresumé/FASS)

Brist på B-vitaminer och Folsyra

Vitaminbrist kan bero på bristande näringsupptag eller malabsorbtion. Serum folat och serum zink är ofta de ämnen som sjunker först vid malabsorbtion orsakad av tunntarmsjukdom. 8% av befolkningen har även folatbrist på grund av homozygot mutation av genen för enzymet metylentetrahydrofolatreduktas (MTHFR).

Brist på vitamin B12 kan vara relaterade till sjukdomar i ileum men kan också vara orsakade av autoimmun gastrit