Effekt og bivirkninger av vitamin B12-tilskudd til pasienter uten biokjemisk mangel

16.11.2019

Effekt og bivirkninger av vitamin B12-tilskudd til pasienter uten biokjemisk mangel


SPØRSMÅL: Fastlege spør om det er dokumentert positive effekter av vitamin B12-tilskudd til pasienter med epilepsi eller multippel sklerose, som ikke har biokjemisk mangel. Videre om tilskudd kan øke fertiliteten hos friske kvinner med normale vitamin B12-verdier, og om det er (økte) bivirkninger knyttet til tilskudd uten biokjemisk mangel.

SVAR: Epilepsi
Vi har ikke funnet studier som har undersøkt effekt av tilskudd av vitamin B12 hos pasienter med epilepsi som ikke har biokjemisk mangel. Hos pasienter som behandles med antiepileptika bør det imidlertid regelmessig gjennomføres serumkonsentrasjonsmålinger av folat og vitamin B12. Linnebank et al. fant i en stor prospektiv studie at behandling med fenobarbital, topiramat, pregabalin og primidon kan være assosiert med lavere vitamin B12-serumkonsentrasjoner, hvorav pregabalin- og topiramatassosiasjonen var doseavhengig. Folat og vitamin B12-serumspeil under den nedre referansegrensen ble assosiert med endret erytrocyttstørrelse, målt som Mean Corpuscular Volume (MCV) og forhøyet homocystein serumkonsentrasjon. Linnebank anbefaler som alternativ til regelmessige serumkonsentrasjonsmålinger en profylaktisk supplementering av folat og vitamin B12 spesielt hos kvinner i fertil alder for å sikre serumspeil innenfor normalområde (1).
Multippel sklerose
Vi har ikke funnet studier som har undersøkt effekt av tilskudd av vitamin B12 hos pasienter med MS som ikke har biokjemisk mangel. Vi nevner likevel et par studier med interessante funn om vitamin B12. Dardiotis og medarbeidere har i sin metaanalyse sett på mulig assosiasjon mellom MS og serum- eller plasmahomocystein, vitamin B12 og folatserumspeil. Dardiotis fant ingen signifikant forskjell mellom pasienter og kontroll for vitamin B12 og folatserumspeil (2). En tidligere metaanalyse av Zhu og medarbeidere fant imidlertid at vitamin B12-serumverdier var lavere hos MS-pasienter enn i kontrollpasientene (3). Både folat og vitamin B12 er nødvendige i syntesen av homocystein til metionin, som er essensiell for DNA- og RNA-syntesen. Derfor kan vitamin B12 og folatmangel føre til økte verdier av homocystein.

Både Dardiotis og Zhu fant at MS kunne assosieres med forhøyede homocysteinverdier (2,3). Dardiotis konkluderer med at forhøyede homocysteinverdier muligens kan bidra til patogenesen av MS (2).
Moghadassi og medarbeidere fant i sin kasuskontrollstudie lave vitamin B12- og folat-verdier og forhøyede homocysteinverdier i pasienter med relapserende-remitterende MS (4). Forfatterne skriver at noen studier viser en relasjon mellom høye serumverdier av homocystein og lave verdier av vitamin B12 og folat i pasienter med MS. Andre studier finner imidlertid ingen signifikante forskjeller i homocysteinverdier hos MS-pasienter og kontroller. Derfor konkluderer Moghadassi med at det er nødvendig å gjennomføre prospektive studier for å fastslå om en behandling med tilskudd i tidlig fase av sykdommen kan endre sykdomsforløpet. Forfatterne anbefaler regelmessig kontroll av homocystein serumspeil hos pasienter som bruker sykdomsmodifiserende legemidler (4).
Fertilitet
Det finnes veldig få studier som har sett på sammenheng mellom fertilitet og vitamin B12. Vi fant primært studier der man har sett på mulig sammenheng mellom vellykket assistert befruktning (med hjelp av assistert reproduktiv teknologi (ART) og serumspeil av vitaminer (f.eks. vitamin B12 og folat). Gaskins og medarbeidere har publisert en prospektiv kohort- studie med 100 kvinner (154 ART-sykluser) der de undersøkte om prekonsepsjonell substitusjon av vitamin B12 og folat hadde innvirkning på reproduktivt utfall. Resultatene viste at kvinner med den høyeste serumkonsentrasjonen av vitamin B12 (ca 517 pmol/L) hadde 2,04 ganger høyere sannsynlighet for levende fødsel sammenlignet med kvinner med lavere vitamin B12-serumkonsentrasjon (324 pmol/L). Kvinner med høye serumkonsentrasjoner av både vitamin B12 og folat hadde i studien den høyeste sannsynligheten for levende fødsel (5). En studie fra 2006 viste derimot ingen assosiasjon mellom folat og vitamin B12-inntak og sannsynligheten for vellykket svangerskap i en populasjon av 602 kvinner som gjennomgikk in vitro fertilisasjon (6).
Bivirkninger/toksisitet av vitamin B12
Referanseområde for normalbefolkningen som ikke får tilskudd av vitamin B12 varierer for kvinner og menn mellom 150-650 pmol/L.
Vitamin B12 har lav akutt toksisitet, og toksiske effekter ved overdosering av vitamin B12 er ikke sett. Farmakokinetikken sannsynliggjør at overskuddet vil skilles ut i urin. Det ventes derfor ingen eller kun milde symptom ved en eventuell overdosering (7).
Bivirkninger kan forekomme, men er sjeldne. Av bivirkninger er urtikaria og eksantem de vanligste. Alvorlig anafylaksi kan inntreffe grunnet antistoffdannelse mot transkobalamin II-vitamin B12-kompleks, men dette er svært sjeldent. Andre svært sjeldne bivirkninger er hypokalemi, hyperurikemi og feber
(7).

Referanser

  1. 1. Linnebank M et al. Antiepileptic drugs interact with folate and vitamin B12 serum levels. Ann Neurol. 2011; 69(2): 352-9.
  2. 2. Dardiotis E et al. Vitamin B12, folate, and homocysteine levels and multiple sclerosis: A meta-analysis. Mult Scler Relat Disord. 2017; 17: 190-197.
  3. 3. Zhu, Y et al. Meta-analysis of the relationship between homocysteine, vitamin B12, folate, and multiple sclerosis. J. Clin. Neurosci.: Off. J. Neurosurg. Soc. Australas. 2011; 18 (7): 933-938.
  4. 4. Moghaddasi M et al. Homocysteine, vitamin B12 and folate levels in Iranian patients with Multiple Sclerosis: a case control study. Clin Neurol Neurosurg. 2013; 115(9): 1802-5.
  5. 5. Gaskins A et al. Association between serum folate and vitamin B-12 and outcomes of assisted reproductive technologies. Am J Clin Nutr. 2015; 102(4): 943-50.
  6. 6. Haggarty P et al. Effect of B vitamins and genetics on success of in-vitro fertilisation: prospective cohort study. Lancet. 2006; 367(9521): 1513-9.
  7. 7. RELIS database 2018; spm.nr. 7002, RELIS Midt-Norge (www.relis.no)