B12-injektion för smärta vid fibromyalgi?

31.08.2021

SPØRSMÅL: Har patient med långvarig smärta - fibromyalgi- som hört om att injektioner av B12 ska ha minskat smärtupplevelsen markant och använts av andra läkare. Finns studier som stöder detta?

SVAR: Vitamin B12/folsyrabrist beskrivs kunna vara en differentialdiagnos till fibromyalgi (1). Vitaminbrist, framförallt brist på vitamin B12 beskrivs vara en del i etiologin till fibromyalgi (2). Det återfanns ett par mindre studier, där man undersökt vitamin B12-nivåerna hos patienter med fibromyalgi (3-5). I dessa studier framkom inte data som tyder på förändrade B12-nivåer hos patienter med fibromyalgi.
I en observationsstudie från 2015 studerades 38 patienter (samtliga kvinnor) med kroniskt trötthetssyndrom (varav 15 patienter även hade fibromyalgi) (6). De inkluderade patienterna hade tagit vitamin B12-injektioner minst en gång i veckan under minst sex månader. Olika skalor användes för att mäta patienternas potentiella förbättring (såsom Fibro Fatigue Scale) (se även ref 7). I studien framkommer olika doseringar, doseringsintervall, behandlingstider (upp till 20 år) och olika former av vitamin B12 (hydroxokobolamin respektive metylkobalamin). Faktorer som i större utsträckning associerades med positiva effekter i den studien var hög dos vitamin B12, frekvent dosering, högre dos folsyra som komplement och längre behandlingsduration. Det kan nämnas att det var enbart patienter som tidigare erfarit positiva effekter av injektion med vitamin B12 som inkluderades i studien och att det bland de som rapporterade positiva effekter av injektion med vitamin B12, endast var ett fåtal som även diagnostiserats med fibromyalgi. Författarna nämner också att intensiv behandling enligt ovan möjligen kan interferera med effekten av vissa opioidanalgetika (såsom tramadol och kodein) och andra läkemedel (såsom exempelvis duloxetin) där demetylering i levern krävs för fullgod effekt. Till exempel rapporterade två av patienterna med fibromyalgi minskad effekt av tramadol i samband med ökade doser av injektioner med vitamin B12.
I en pilotstudie från 2019 visades en signifikant ökning av serumkoncentrationen för vitamin B12 efter nasal administrering av 10000ug hydroxocobolamin två gånger per vecka i tre månader till patienter med myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom (8). I studien deltog 51 patienter varav 28 även diagnosticerats med fibromyalgi och två tredjedelar av studiedeltagarna rapporterade positiva effekter, dock mätte man ej specifikt variabeln smärta. Patienter som rapporterade någon form av förbättring grupperades som "responders" och övriga som "non-responders". Det fanns ingen skillnad mellan grupperna med avseende på antal patienter med fibromyalgi. Ökningen av vitamin B12-nivåerna efter administrering av vitamin B12 nasalt, var större hos "responders"-gruppen än hos "non-responders". Till skillnad från studien av Regland et al från 2015 inkluderades inte enbart patienter som tidigare rapporterat positiva effekter av tidigare vitamin B12-injektioner.
Vid sökning i tillgänglig litteratur har det inte återfunnits någon konsensus kring en etablerad form av behandling med injektioner av vitamin B12 till patienter med fibromyalgi.
SAMMANFATTNING
Vid sökning i tillgänglig litteratur har det inte återfunnits någon konsensus kring en etablerad form av behandling med injektioner av vitamin B12 till patienter med fibromyalgi. Enstaka mindre studier har framkommit med olika doseringar, doseringsintervall, behandlingstider och administrationsväg av vitamin B12. Dessa studier är för små för att några säkra slutsatser skall kunna dras. Man bör även beakta risk för interaktioner med exempelvis vissa analgetika.
KONSULTERADE KÄLLOR
Internetmedicin; Uptodate; relis.no; Pubmed; MICROMEDEX; Web of Science

Referanser

  1. 1. Kosek E. Fobrimyalgi. Internetmedicin [www]. [Uppdaterad 2019-05-04, hämtat 2020-01-10]. Hämtat från https://www.internetmedicin.se.
  2. 2. DYNAMED: [fibromyalgia]. In: DynaMed Plus. https://www.dynamed.com/ (Hämtat: [2020-01-10]).
  3. 3. Hiras S, Karatas, H. G., Haskul, I., Gunduz, R., and Ustun, B. "EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN PAIN SCORE AND SERUM VITAMIN B12 AND FOLATE LEVELS IN FIBROMYALGIA PATIENTS." Osteoporosis International. 29 (2018): S297-298.
  4. 4. de Carvalho JF, Silva DN. Serum levels of vitamin B12 (cobalamin) in fibromyalgia. Rheumatol Int. 2016 May;36(5):741-2. doi: 10.1007/s00296-016-3454-y. Epub 2016 Mar 14. PubMed PMID: 26972987. [Abstract]
  5. 5. Regland B, Andersson M, Abrahamsson L, Bagby J, Dyrehag LE, Gottfries CG. Increased concentrations of homocysteine in the cerebrospinal fluid in patients with fibromyalgia and chronic fatigue syndrome. Scand J Rheumatol. 1997;26(4):301-7. PubMed PMID: 9310111. [Abstract]
  6. 6. Regland B, Forsmark S, Halaouate L, Matousek M, Peilot B, Zachrisson O, Gottfries CG. Response to vitamin B12 and folic acid in myalgic encephalomyelitis and fibromyalgia. PLoS One. 2015 Apr 22;10(4):e0124648. doi:10.1371/journal.pone.0124648. eCollection 2015. PubMed PMID: 25902009; PubMed Central PMCID: PMC4406448.
  7. 7. Zachrisson O, Regland B, Jahreskog M, Kron M, Gottfries CG. A rating scale for fibromyalgia and chronic fatigue syndrome (the FibroFatigue scale). J Psychosom Res. 2002 Jun;52(6):501-9. PubMed PMID: 12069875.
  8. 8. van Campen CLM, Riepma K, Visser FC. Open Trial of Vitamin B12 Nasal Drops in Adults With Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Comparison of Responders and Non-Responders. Front Pharmacol. 2019;10:1102. Published 2019 Sep 20. doi:10.3389/fphar.2019.01102